top of page

The Panorama

The Panorama

Multi Channel Video, 650x106(cm) 2E/A, 2017

​영화 <독전(Believer, 2018)> 삽입 실험영상 비디오아트​

감독  I  이해영

출연  I  조진웅, 류준열, 차승원, 故김주혁, 김성령 등

​미술  I  이하준(상상공작소)

제작  I  (주)용필름

배급  I  (주)NEW​

bottom of page